Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica
  tel.: 76 722 18 00

  skrzynka ePUAP
  /809x3perot/SkrytkaESP
  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

OCHRONA DANYCH

Ochrona Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie o ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywane również „RODO”).

RODO wprowadza i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności dba o bezpieczeństwo danych osobowych i chroni prawo do prywatności.

Ochrona Państwa danych osobowych to jeden z najważniejszych aspektów naszej pracy. Poniżej przekazujemy ogólne wyjaśnienia dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w MOPS w Legnicy oraz informacje o przysługujących Państwu prawach.

Informacje na tej stronie nie są wiążące i mają na celu wyjaśnienie przysługujących Państwu praw w zakresie ochrony danych osobowych.

PODSTAWOWE ZASADY RODO

RODO formułuje sześć głównych zasad przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się nasz Ośrodek, gdy przetwarzamy dane osobowe. Są nimi:

 • zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco ustalonymi kanałami komunikacji i jak najprostszym językiem, by osoby, których dane dotyczą, były świadome, że zbieramy, przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy ich określone dane osobowe;
 • zasada minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne, stosowne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel;
 • zasada prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, by dane, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Dlatego możemy co jakiś czas prosić osoby, których dane przetwarzamy, o to, by sprawdziły i zaktualizowały swoje dane. Prosimy też o to, by klienci informowali nas o wszelkich zmianach swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres itp.);
 • zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je pozyskaliśmy, chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas przepisy prawa;
 • zasada integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne. Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
 • zasada rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać (w sposób, jakiego wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do danych osobowych działamy zgodnie z przepisami prawa, uwzględniamy ochronę danych w fazie projektowania (np. nowego zadania, projektu) oraz zapewniamy domyślną ochronę danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administrator danych to podmiot decydujący o celach i sposobach ich przetwarzania.
W niektórych przypadkach to przepisy prawa wskazują kto jest administratorem danych.
W naszym przypadku administratorem Państwa danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy reprezentowany przez Dyrektora MOPS.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

W każdym przypadku MOPS w Legnicy musi posiadać podstawę do przetwarzania Państwa danych.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ DANE

Czas przez który przechowujemy dane wynika z przepisów prawa. W większości wypadków będzie to czas określony kategorią archiwalną dokumentów, która jest ustalana przez Archiwa Państwowe zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym.

KOMU UJAWNIAMY PAŃSTWA DANE

Przykładamy szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności, będą one udostępniane innym podmiotom jedynie w następujących przypadkach:

 • jeżeli obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów prawa, na przykład będziemy musieli udostępnić Państwa dane na żądanie sądu, prokuratury lub policji;
 • jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na udostępnienie danych, udostępnimy je zgodnie z treścią tej zgody.

Dane będą również ujawniane podmiotom zapewniającym obsługę techniczną i administracyjną MOPS w Legnicy oraz podmiotom realizującym świadczenia (są to tak zwane podmioty przetwarzające). Mogą to być na przykład:

 • podmioty administrujące systemami informatycznymi,
 • podmioty niszczące dokumenty i nośniki informatyczne,
 • podmioty świadczące specjalistyczne usługi dla klientów.

W każdym z tych przypadków, podmiot przetwarzający może przetwarzać dane jedynie na polecenie MOPS w Legnicy, a jego obowiązki są ściśle określone w zawartej umowie.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych daje osobom, których dane przetwarzamy, możliwość skorzystania z szeregu przysługujących im praw. Poniżej opisujemy krótko te prawa, wyjaśniamy jak z nich skorzystać oraz wskazujemy przypadki, w których prawa te nie będą Państwu przysługiwały.

 • PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH

Każda osoba, która zwróci się do MOPS w Legnicy z takim żądaniem, otrzyma informację, czy Ośrodek przetwarza jej dane osobowe oraz dodatkowo informacje:

 • w jakim celu dane są przetwarzane przez Ośrodek,
 • jakie są kategorie tych danych,
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 • przez jaki okres dane będą przetwarzane lub jakie są kryteria ustalania tego okresu,
 • jakie prawa Państwu przysługują,
 • w jaki sposób wnieść skargę do organu nadzorczego,
 • skąd Ośrodek ma dotyczące Państwa dane,
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, gdyby było stosowane,
 • mogą Państwo otrzymać również kopię Państwa danych; pierwszą kopię danych otrzymają Państwo bezpłatnie, za każdą kolejną Ośrodek będzie mógł pobrać opłatę.

Ponieważ ilość przetwarzanych w Ośrodku danych jest bardzo duża, Ośrodek może poprosić Państwa o sprecyzowanie, których danych dotyczy Państwa wniosek. Jeżeli wyszukanie danych wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku związanego z wyszukaniem danych osobowych, MOPS wezwie Państwa do udzielenia informacji pozwalających na wyszukanie tych danych.

Ośrodek nie przekaże Państwu powyższych informacji i danych, jeżeli przepisy prawa nakazują mu zachowanie tych danych w tajemnicy lub jeżeli ich udostępnienie wpływałoby niekorzystnie na prawa innych osób.

 • PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Z prawa tego mogą Państwo skorzystać w następujących przypadkach:

 • jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych – MOPS ograniczy przetwarzanie na okres, który pozwoli mu na sprawdzenie prawidłowości danych;
 • jeżeli MOPS przetwarzałby dane z naruszeniem prawa powinien usunąć Państwa dane. Mogą Państwo w zamian zażądać ograniczenia ich przetwarzania;
 • jeżeli MOPS chciałby usunąć Państwa dane, bo nie są mu one już potrzebne, mogą Państwo zażądać ograniczenia ich przetwarzania jeżeli są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takim wypadku MOPS poprosi Państwa o wykazanie, że rzeczywiście są one potrzebne w takim celu osobie, której dane dotyczą;
 • jeżeli wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach (informację o podstawie przetwarzania otrzymacie Państwo w czasie zbierania danych), do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie MOPS są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzania zostanie ograniczone, MOPS nie będzie wykonywał na danych żadnych operacji i ograniczy się jedynie do przechowywania tych danych.  MOPS będzie mógł jednak wykonywać inne operacje jeżeli:

 • wyrazicie Państwo na to zgodę,
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • dla ochrony praw innej osoby fizycznej,
 • z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Z praw tego nie będą Państwo mogli skorzystać, jeżeli z innych przepisów wynika jego ograniczenie.

 • PRAWO DO POPRAWIENIA LUB UZUPEŁNIENIA DANYCH

Jeżeli Państwa dane są nieprawidłowe lub niepełne mają Państwo prawo do żądania ich poprawienia lub uzupełnienia.

 • PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

Prawo to bywa nazywane również prawem do bycia zapomnianym. Prawo to przysługuje Państwu w następujących przypadkach:

Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. W tym przypadku MOPS powinien usunąć Państwa dane również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa.

 1. Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. MOPS tylko w wyjątkowych przypadkach przetwarza dane na podstawie zgody, a jeżeli zostanie ona wycofana, powinien zaprzestać ich przetwarzania również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa.
 2. Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych:
  1. z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania. MOPS powinien zaprzestać ich przetwarzania również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa.
  2. wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego – MOPS nie przetwarza jednak danych w takim celu.
 3. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. W tym przypadku MOPS powinien usunąć Państwa dane również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa.
 4. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. MOPS powinien usunąć Państwa dane również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa.
 5. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO. MOPS nie przetwarza jednak danych w takim celu.

Wbrew informacjom medialnym, prawo to ma charakter uzupełniający i będą mogli Państwo z niego skorzystać w wypadkach, gdyby MOPS nie zrealizował swojego obowiązku zaprzestania przetwarzania danych.

 • PRAWO DO SPRZECIWU

Prawo do sprzeciwu przysługuje Państwu tylko w wypadu gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

Zgodnie z RODO, przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Litera f. nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

MOPS w Legnicy przetwarza dane w celu realizacji obowiązku prawnego, a nie na podstawie powyższych przesłanek. Jeżeli złożą Państwo sprzeciw w sytuacji, gdy prawo to Państwu nie przysługuje, MOPS poinformuje Państwa, że nie może uwzględnić sprzeciwu.

Prawo to może znieść osoba ze względu na jej szczególną sytuację, dlatego jeżeli wyrazicie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, MOPS poprosi o opisanie szczególnej sytuacji będącej podstawą tego sprzeciwu.

 • PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH

Z prawa tego można skorzystać w odniesieniu do danych przetwarzanych w systemach informatycznych, jeżeli dane są przetwarzane w na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na podstawie umowy. Prawo to dotyczy jedynie danych dostarczonych przez osobę lub zebranych od osoby.

Aktualnie MOPS w Legnicy nie przetwarza danych spełniających powyższe warunki i w związku z tym nikomu nie przysługuje prawo do przeniesienia danych.

 • WYCOFANIE ZGODY

W przypadkach, gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, może ona być w każdym momencie wycofana. W takim przypadku MOPS nie będzie mógł już dłużej przetwarzać Państwa danych, które były przetwarzane na podstawie tej zgody.

Wycofanie zgody nie wpłynie na wcześniejsze operacje przetwarzania. Przykładowo, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na udostępnienie danych innej osobie, to wycofanie zgody nie wpłynie na dane, które zostały już udostępnione.

Po wycofaniu zgody MOPS będzie nadal przetwarzał informację o wyrażeniu i odwołaniu zgody.

Informację o wycofaniu zgody mogą przekazać Państwo w analogiczny sposób w jaki uprzednio ją wyrazili. Szczegółowych informacji udzieli Państwu pracownik.

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Dodatkowych informacji udzieli Państwu Administrator Państwa danych osobowych czyli Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy.
 2. Jeżeli uznacie Państwo te informacje za niewystarczające, możecie zwrócić się do inspektora ochrony danych, który udzieli Państwu dodatkowych informacji lub skieruje do odpowiedniej osoby. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@mopslegnica.pl.

PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje w jaki sposób złożyć skargę znajdą Państwo na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W MOPS
Agata Małko
     Kontakt:
     iod@mopslegnica.pl
     tel. 76 722 18 00, wew. 123

Autor: Agata Małko