Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica
  tel.: 76 722 18 00

  skrzynka ePUAP
  /809x3perot/SkrytkaESP
  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

Dział Pomocy Instytucjonalnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Legnicy

Dział Pomocy Instytucjonalnej
59-220 Legnica ul. Grabskiego 11

telefon: 76 722 18 23

Dział Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, realizuje zadania związane z pomocą skierowaną w stronę osób, które z różnych powodów (wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 930, z późn. zm.), wymagają opieki instytucjonalnej

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, do Działu Pomocy Instytucjonalnej należą sprawy dotyczące:
- nadzoru, koordynacji i kontroli standardu świadczonych usług w domach pomocy społecznej,
- skierowań do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia,
- uzgodnień z powiatowym centrum pomocy rodzinie możliwości przyjęcia osób zainteresowanych do domów pomocy społecznej, będących w ich dyspozycji,
- ustalania odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i ośrodku wsparcia,
- prowadzenia ewidencji osób oczekujących na skierowanie do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia,
- obrony cywilnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy,
- występowania do sądu o ustanowienie opiekunów prawnych,
- sprawozdawczości z ruchu mieszkańców w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia,
- występowania do kuratorów oświaty w sprawach mieszkańców domów pomocy społecznej objętych obowiązkiem szkolnym,
- skierowań do Noclegowni i Punktu Opieki nad Matką i Dzieckiem oraz Domu Dziennego Pobytu,
- realizacji nałożonych zestawów zadań.

Podstawę prawną kierowania osób do domów pomocy społecznej stanowi art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 930, z późn. zm.), zgodnie z którym osobie wymagającej całodobowej opieki
z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej - określa to art. 54 ust. 2 w/w ustawy.
Osoba wymagająca całodobowej opieki osoby drugiej z powodów wymienionych
w art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej lub jej przedstawiciel ustawowy, występuje
z wnioskiem o umieszczenie w domu pomocy społecznej do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej, w przypadku mieszkańca miasta Legnicy, jest to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Legnicy, przy ul. Poselskiej 13.
Należy zaznaczyć, że osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest przez starostę do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego
(art. 54 ust. 3 w/w ustawy).

W przypadku ubiegania się przez opiekuna prawnego o umieszczenie w domu pomocy społecznej osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, opiekun prawny wraz z pisemnym wnioskiem o umieszczenie w domu pomocy społecznej powinien przedłożyć dokumenty dotyczące:

 1. postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
 2. zezwolenia sądu na umieszczenie osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 sierpnia 2012r. (Dz. U. poz. 964), do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie następujących dokumentów:

 1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania: za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej,
 2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 3. decyzji o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej, wraz z pisemną zgodą na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej,
 4. decyzji organu emerytalno-rentowego, ustalającego wysokość emerytury lub renty, do której dołącza się pisemną zgodę na ponoszenie opłaty oraz jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy z tytułu pobytu w domu pomocy społecznej.

  Powyższy komplet dokumentów jest uzupełniany o inne, dodatkowe dokumenty
  (m. in. zaświadczenia lekarskie lekarza ogólnego, psychiatry, psychologa, skalę Barthel, dokumentację medyczną, ankietę, oświadczenia).
  Zgromadzony materiał dowodowy pozwala na orzeczenie, czy występują przesłanki kwalifikujące daną osobę do domu pomocy społecznej, a jeżeli tak, to zostaje określony typ domu pomocy społecznej, do którego osoba zainteresowana powinna zostać skierowana (pomocne stają się wówczas zaświadczenia lekarskie, psychologa, dokumentacja medyczna).
  W oparciu o powyższy komplet dokumentów, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, z upoważnienia Prezydenta Miasta Legnicy, podejmuje decyzję administracyjną (w przypadku, gdy o skierowanie do domu pomocy społecznej ubiega się mieszkaniec miasta Legnicy – powiatu legnickiego, grodzkiego):
  - o umieszczeniu w domu pomocy społecznej, w sytuacji gdy osoba spełnia przesłanki art. 54 ust. 1 w/w ustawy, a dom dysponuje wolnym miejscem,
  - o skierowaniu do domu pomocy społecznej, w sytuacji gdy osoba spełnia przesłanki
  art. 54 ust. 1 w/w ustawy, ale dom nie dysponuje wolnym miejscem,
  - o odmowie skierowania do domu pomocy społecznej, w sytuacji gdy osoba nie spełnia przesłanek art. 54 ust. 1 w/w ustawy.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny, a zasady odpłatności reguluje art. 60, 61 oraz 62 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 930, z późn. zm.), ośrodek wsparcia należy do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Art. 51 ust. 2 w/w ustawy stanowi, że ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. Zgodnie z art. 51 ust. 3 w/w ustawy, w ośrodku wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu. Według art. 51 ust. 4 w/w ustawy, ośrodkiem wsparcia może być ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla bezdomnych oraz klub samopomocy.

W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy funkcjonują następujące ośrodki wsparcia:

 1. Noclegownia dla Bezdomnych, przy ul. Przemysłowej 5 (przeznaczona dla 38 osób),
 2. Punkt Opieki nad Matką i Dzieckiem, przy ul. Przemysłowej 5 (przeznaczony dla 8 matek z dziećmi),
 3. Dom Dziennego Pobytu, przy ul. Korfantego 1 (ilość miejsc jest nieograniczona, a ograniczenie dotyczy jedynie przyznania posiłków z dowozem do miejsca zamieszkania
  i wynosi 40 miejsc).

W Legnicy funkcjonuje również Środowiskowy Dom Samopomocy, przy ul. Wojska Polskiego 20 (przeznaczony dla 35 osób), prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona”.

Zgodnie z art. 48a ust. 8 w/w ustawy o pomocy społecznej pomoc przyznana w formie tymczasowego schronienia w noclegowni nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione na udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi. Powyższe uregulowanie stosuje się do Noclegowni dla Bezdomnych i Punktu Opieki nad Matką i Dzieckiem.

Podstawę prawną skierowania osoby do Domu Dziennego Pobytu stanowią następujące artykuły w/w ustawy o pomocy społecznej: 17 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt. 3, 48, 97 ust. 1, 106 ust. 1 oraz uchwała Rady Miasta nr XXXI/398/05 z dnia 24 października 2005r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia z pomocy społecznej i trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2005r. poz. 3639 z późn. zm.)
Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona (art. 48).
Dokumenty, jakie są wymagane w celu wydania decyzji odnośnie Domu Dziennego Pobytu w Legnicy są następujące:

 1. pisemny wniosek strony,
 2. odcinek renty/emerytury, lub inny dokument stwierdzający wysokość dochodu strony,
 3. wywiad środowiskowy (rodzinny),
 4. protokół z uzgodnień – przeprowadzony w Dziale Pracy Socjalnej w Legnicy, pomiędzy Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, a wnioskodawcą. Przedmiotem uzgodnienia jest ustalenie obowiązku ponoszenia odpłatności z tytułu posiłków spożywanych w Domu Dziennego Pobytu w Legnicy. Zgodnie z protokołem wnioskodawca ponosi opłatę w wysokości 100% wsadu do kotła, za każdy dzień pobytu. Podstawę prawną protokołu z uzgodnień stanowi:
  - art. 17 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy, w myśl którego, do zadań własnych gminy
  o charakterze obowiązkowym należy m. in. - udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
  - art. 96 ust.4 w/w ustawy, w myśl którego rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2 (wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane poda warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego), będących w zakresie zadań własnych.

Wymienione powyżej dokumenty są kompletowane przez pracowników socjalnych Działu Pracy Socjalnej w Legnicy, a następnie przekazywane pracownikowi Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, w celu wydania decyzji administracyjnej.
Decyzja administracyjna dotyczy:
- skierowania wnioskodawcy do Domu Dziennego Pobytu w Legnicy,
- przyznania pomocy w formie jednego gorącego posiłku dziennie w okresie od – do,
z dowozem lub bez dowozu do miejsca zamieszkania,
- ustalenia obowiązku zwrotu wydatków z tytułu spożywanych posiłków.

Podstawę prawną kierowania osób do Środowiskowego Domu Samopomocy (prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona”), jest art. 20 ust. 2  ustawy o pomocy społecznej do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tryb kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2010r., poz. 1586 z późn. zm.)
Dokumenty, wymagane w celu wydania decyzji kierującej do Środowiskowego Domu Samopomocy:

 1. pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do placówki, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej,
 2. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,
 3. zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu,
 4. orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Legnicy,
 5.  zaświadczenie o dochodach rodziny prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe,
 6. wywiad środowiskowy.

Art. 51b. ust. 1. ustawy o pomocy społecznej reguluje zasady odpłatności. Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2.

Autor: Edward Czechowicz