Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica

  tel.: 76 722 18 00
  fax: 76 722 18 31
  skrzynka ePUAP/809x3perot/SkrytkaESP

  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziała Przemocy w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy
ul. Okrzei 9
59-220 Legnica
tel. 76 722-18-00
tel. 76 721-28-36
e-mail: mopslegnica@mopslegnica.pl

kontak z osobami głuchymi

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr II/13/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków, jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 24 grudnia 2010r. nr 246 poz. 4145) Prezydent Miasta Legnicy postanowieniem Nr 76/10 z dnia 13 grudnia 2010r. powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w składzie:

 1. Przewodnicząca Zyta Lorenc - zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy,
 2. Zastępca przewodniczącej Ewa Dróżko - kierownik Ośrodka Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży MOPS w Legnicy,
 3. Sekretarz Agnieszka Worończak-Brzeska - inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy
 4. Joanna Chanas - Rytwińska - kierownik Zespołu Interwencji Kryzysowej MOPS w Legnicy,
 5. Anna Komorowska-Gierak - kierownik Działu Pracy Socjalnej MOPS w Legnicy,
 6. Julita Kurowska - pedagog/psycholog Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 w Legnicy,
 7. Joanna Tatarynowicz-Płonka - pedagog Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy,
 8. Dorota Koziorowska - psycholog członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Legnicy,
 9. Małgorzata Tarapata - lekarz pediatra Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk" w Legnicy,
 10. Beata Łabowicz - naczelna pielęgniarka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy,
 11. Czesław Wroński - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Legnicy,
 12. Dorota Gbiorczyk-Wac – funkcjonariusz Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Legnicy,
 13. Elżbieta Kott - kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Legnicy,
 14. Małgorzata Halikowska – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Legnicy,
 15. Joanna Czabajska-Pastuszek – przedstawiciel Fundacji Futurama z Legnica.

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań instytucji, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz specjalistów w zakresie przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie i mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach powołuje grupy robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele:

- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

- gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- policji,
- oświaty,
- ochrony zdrowia.

Mogą również wchodzić kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prace w grupach roboczych prowadzone są w zależności od potrzeb zakładanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy jest realizatorem programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program skierowany jest do mieszkańców powiatu legnickiego, a w szczególności do:

 • pełnoletnich osób identyfikujących się z problemem przemocy w rodzinie
 • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary
 • osób uzależnionych, które ukończyły podstawowy cykl terapii odwykowej
 • osób, które same zgłosiły się do uczestnictwa w programie lub zgłosiły się na wskazanie pracownika socjalnego, kuratora, dzielnicowego

Udział w programie jest bezpłatny, zajęcia są prowadzone w małej grupie warsztatowej (do 12  osób). Program obejmuje dwie sesje indywidualne i 20 sesji grupowych. Jest prowadzony w formie  działań psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przemocy w rodzinie.

Program realizowany jest przez osoby, które ukończyły specjalistyczne szkolenie w zakresie prowadzenia programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

Udział w zajęciach odbywa sie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z osobami prowadzącymi:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Okrzei 9, Legnica
tel. 76 721 53 42 lub 76 722 18 36

Informacje dla osób doznających przemocy w rodzinie

Podmioty świadczące pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie Legnicy:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy:
- Dział Pracy Socjalnej, ul. Chojnowska 112, tel. 76 722 18 06, 08, 09,
- Zespół Interwencji Kryzysowej, ul. Okrzei 9, tel. 76 722 18 36, 76 721 53 42,
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Okrzei 9, tel. 76 722 18 36, 76 721 53 42,
- Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie, ul. Witelona 8, tel. 76 723 31 00,
- Komenda Miejska Policji, ul. Asnyka 3-5, telefony alarmowe: 997, 112 lub 76 876 15 20, 76 876 15 22

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Informator

W 2011 roku Ministerstwo Sprawiedliwości, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, która w swojej treści zapowiadała wydanie niniejszego Informatora. Karta spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem, czego wyrazem były liczne prośby o jej dodruk i przesłanie kolejnych egzemplarzy.

Niniejszym przedstawiamy Państwu zaktualizowane, kolejne wydanie Informatora, mając nadzieję, że okaże się użyteczne przede wszystkim dla osób doznających przemocy ze strony osób najbliższych, a także dla służb lub osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W Informatorze znajdą Państwo opis pierwszych kroków dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa, informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskie Karty, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym (przed Policją, prokuratorem oraz sądem), w postępowaniu rodzinnym w zakresie opieki nad dziećmi oraz sprawami między małżonkami (przed sądem), w postępowaniu cywilnym (przed sądem), czy też opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej. Nadto, na końcu Informatora znajdują się wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie.

Materiał możne być kopiowany, powielany, umieszczany na stornach internetowych, przechowywany w systemach wyszukiwania lub przekazywany w dowolnej formie i dowolnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek czy też w inny sposób, w celu udostępniania osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub dla potrzeb służb, podmiotów oraz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie

Ministerstwo Sprawiedliwości w 2011 roku, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie. Karta zawiera zestaw podstawowych praw przysługujących osobie pokrzywdzonej przemocą w rodzinie oraz wykaz placówek , do których osoby te mogą zwrócić się po pomoc. Karta została wydana w formie ulotki, jako „podręczny informator” do kieszeni, czy torebki, z którego w każdej chwili można skorzystać.

Karta została wydana w kilku wersjach językowych: polskiej (Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie), angielskiej (Charter of rights of a person affected by domestic violence), niemieckiej (Karte der Rechte einer Person die von Gewalt in der Familie betroffen ist), rosyjskiej ( Хaptия пpab лицa, пoctpaдabшeгo ot дomaшнeгo нacилия) oraz francuskiej (Charte des droits de la personne qui subit les violences conjugales et familiales).
Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Informacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Realizatorzy programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Legnicy:

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy jest realizatorem programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program skierowany jest do mieszkańców powiatu legnickiego, a w szczególności do:

 • pełnoletnich osób identyfikujących się z problemem przemocy w rodzinie
 • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary
 • osób uzależnionych, które ukończyły podstawowy cykl terapii odwykowej
 • osób, które same zgłosiły się do uczestnictwa w programie lub zgłosiły się na wskazanie pracownika socjalnego, kuratora, dzielnicowego

Udział w programie jest bezpłatny, zajęcia są prowadzone w małej grupie warsztatowej (do 12  osób). Program obejmuje dwie sesje indywidualne i 20 sesji grupowych. Jest prowadzony w formie  działań psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przemocy w rodzinie.

Program realizowany jest przez osoby, które ukończyły specjalistyczne szkolenie w zakresie prowadzenia programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

Udział w zajęciach odbywa sie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z osobami prowadzącymi:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Okrzei 9, Legnica
tel. 76 721 53 42 lub 76 722 18 36

Telefony alarmowe, interwencyjne i informacyjne:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy:
- Dział Pracy Socjalnej, ul. Chojnowska 112, tel. 76 722 18 06, 08, 09,
- Zespół Interwencji Kryzysowej, ul. Okrzei 9, tel. 76 722 18 36, 76 721 53 42,
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Okrzei 9, tel. 76 722 18 36, 76 721 53 42,
- Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie, ul. Witelona 8, tel. 76 723 31 00,
- Komenda Miejska Policji, ul. Asnyka 3-5, telefony alarmowe: 997, 112 lub 76 876 15 20, 76 876 15 22

2. Niebieska Linia 801 12 00 02

3. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

Akty prawne:

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie