Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica
  tel.: 76 722 18 00

  skrzynka ePUAP
  /809x3perot/SkrytkaESP
  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziała Przemocy w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy
ul. Okrzei 9
59-220 Legnica
tel. 76 722-18-00
tel. 76 721-28-36
e-mail: mopslegnica@mopslegnica.pl

kontak z osobami głuchymi

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr II/13/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków, jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 24 grudnia 2010r. nr 246 poz. 4145) Prezydent Miasta Legnicy postanowieniem Nr 76/10 z dnia 13 grudnia 2010r. powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w składzie:

 1. Przewodnicząca Zyta Lorenc - zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy,
 2. Zastępca przewodniczącej Ewa Dróżko - kierownik Ośrodka Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży MOPS w Legnicy,
 3. Sekretarz Agnieszka Worończak-Brzeska - inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy
 4. Joanna Chanas - Rytwińska - kierownik Zespołu Interwencji Kryzysowej MOPS w Legnicy,
 5. Anna Komorowska-Gierak - kierownik Działu Pracy Socjalnej MOPS w Legnicy,
 6. Julita Kurowska - pedagog/psycholog Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 w Legnicy,
 7. Joanna Tatarynowicz-Płonka - pedagog Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy,
 8. Dorota Koziorowska - psycholog członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Legnicy,
 9. Małgorzata Tarapata - lekarz pediatra Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk" w Legnicy,
 10. Beata Łabowicz - naczelna pielęgniarka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy,
 11. Czesław Wroński - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Legnicy,
 12. Dorota Gbiorczyk-Wac – funkcjonariusz Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Legnicy,
 13. Elżbieta Kott - kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Legnicy,
 14. Małgorzata Halikowska – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Legnicy,
 15. Joanna Czabajska-Pastuszek – przedstawiciel Fundacji Futurama z Legnica.

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań instytucji, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz specjalistów w zakresie przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie i mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach powołuje grupy robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele:

- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

- gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- policji,
- oświaty,
- ochrony zdrowia.

Mogą również wchodzić kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prace w grupach roboczych prowadzone są w zależności od potrzeb zakładanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy jest realizatorem programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program skierowany jest do mieszkańców powiatu legnickiego, a w szczególności do:

 • pełnoletnich osób identyfikujących się z problemem przemocy w rodzinie
 • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary
 • osób uzależnionych, które ukończyły podstawowy cykl terapii odwykowej
 • osób, które same zgłosiły się do uczestnictwa w programie lub zgłosiły się na wskazanie pracownika socjalnego, kuratora, dzielnicowego

Udział w programie jest bezpłatny, zajęcia są prowadzone w małej grupie warsztatowej (do 12  osób). Program obejmuje dwie sesje indywidualne i 20 sesji grupowych. Jest prowadzony w formie  działań psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przemocy w rodzinie.

Program realizowany jest przez osoby, które ukończyły specjalistyczne szkolenie w zakresie prowadzenia programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

Udział w zajęciach odbywa sie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z osobami prowadzącymi:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Okrzei 9, Legnica
tel. 76 721 53 42 lub 76 722 18 36

Informacje dla osób doznających przemocy w rodzinie

Podmioty świadczące pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie Legnicy:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy:
- Dział Pracy Socjalnej, ul. Chojnowska 112, tel. 76 722 18 06, 08, 09,
- Zespół Interwencji Kryzysowej, ul. Okrzei 9, tel. 76 722 18 36, 76 721 53 42,
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Okrzei 9, tel. 76 722 18 36, 76 721 53 42,
- Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie, ul. Witelona 8, tel. 76 723 31 00,
- Komenda Miejska Policji, ul. Asnyka 3-5, telefony alarmowe: 997, 112 lub 76 876 15 20, 76 876 15 22

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Informator

W 2011 roku Ministerstwo Sprawiedliwości, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, która w swojej treści zapowiadała wydanie niniejszego Informatora. Karta spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem, czego wyrazem były liczne prośby o jej dodruk i przesłanie kolejnych egzemplarzy.

Niniejszym przedstawiamy Państwu zaktualizowane, kolejne wydanie Informatora, mając nadzieję, że okaże się użyteczne przede wszystkim dla osób doznających przemocy ze strony osób najbliższych, a także dla służb lub osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W Informatorze znajdą Państwo opis pierwszych kroków dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa, informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskie Karty, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym (przed Policją, prokuratorem oraz sądem), w postępowaniu rodzinnym w zakresie opieki nad dziećmi oraz sprawami między małżonkami (przed sądem), w postępowaniu cywilnym (przed sądem), czy też opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej. Nadto, na końcu Informatora znajdują się wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie.

Materiał możne być kopiowany, powielany, umieszczany na stornach internetowych, przechowywany w systemach wyszukiwania lub przekazywany w dowolnej formie i dowolnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek czy też w inny sposób, w celu udostępniania osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub dla potrzeb służb, podmiotów oraz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie

 

Ministerstwo Sprawiedliwości w 2011 roku, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie. Karta zawiera zestaw podstawowych praw przysługujących osobie pokrzywdzonej przemocą w rodzinie oraz wykaz placówek , do których osoby te mogą zwrócić się po pomoc. Karta została wydana w formie ulotki, jako „podręczny informator” do kieszeni, czy torebki, z którego w każdej chwili można skorzystać.

Karta została wydana w kilku wersjach językowych: polskiej (Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie), angielskiej (Charter of rights of a person affected by domestic violence), niemieckiej (Karte der Rechte einer Person die von Gewalt in der Familie betroffen ist), rosyjskiej ( Хaptия пpab лицa, пoctpaдabшeгo ot дomaшнeгo нacилия) oraz francuskiej (Charte des droits de la personne qui subit les violences conjugales et familiales).
Karta praw osoby dotkniętej przemocą

Informacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Realizatorzy programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Legnicy:

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy jest realizatorem programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program skierowany jest do mieszkańców powiatu legnickiego, a w szczególności do:

pełnoletnich osób identyfikujących się z problemem przemocy w rodzinie

osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary

osób uzależnionych, które ukończyły podstawowy cykl terapii odwykowej

osób, które same zgłosiły się do uczestnictwa w programie lub zgłosiły się na wskazanie pracownika socjalnego, kuratora, dzielnicowego

Udział w programie jest bezpłatny, zajęcia są prowadzone w małej grupie warsztatowej (do 12  osób). Program obejmuje dwie sesje indywidualne i 20 sesji grupowych. Jest prowadzony w formie  działań psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przemocy w rodzinie.

Program realizowany jest przez osoby, które ukończyły specjalistyczne szkolenie w zakresie prowadzenia programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

Udział w zajęciach odbywa sie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z osobami prowadzącymi:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Okrzei 9, Legnica
tel. 76 721 53 42 lub 76 722 18 36

 

Baza teleadresowa podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 Pliki do pobrania:

Telefony alarmowe, interwencyjne i informacyjne:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy:
- Dział Pracy Socjalnej, ul. Chojnowska 112, tel. 76 722 18 06, 08, 09,
- Zespół Interwencji Kryzysowej, ul. Okrzei 9, tel. 76 722 18 36, 76 721 53 42,
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Okrzei 9, tel. 76 722 18 36, 76 721 53 42,
- Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie, ul. Witelona 8, tel. 76 723 31 00,
- Komenda Miejska Policji, ul. Asnyka 3-5, telefony alarmowe: 997, 112 lub 76 876 15 20, 76 876 15 22

2. Niebieska Linia 801 12 00 02

3. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

Akty prawne:

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie