Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica
  tel.: 76 722 18 00

  skrzynka ePUAP
  /809x3perot/SkrytkaESP
  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

Stypendia i zasiłki szkolne

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

tel. kontaktowy 533 344 211 lub 533 344 212

Prawo do stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Legnicy:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Należy pamiętać, że miejscem zamieszkania małoletniego dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodzica.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny są realizowane na wniosek:

 1. rodziców ucznia, prawnego opiekuna lub pełnomocnika,
 2. pełnoletniego ucznia,
 3. dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia.

STYPENDIUM SZKOLNE

Podstawowe zasady i warunki przyznawania:

 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. jeżeli wniosek składany jest we wrześniu przedstawia się dochody rodziny za sierpień.
 2. W przypadku utraty dochodu, dochód jest ustalany na podstawie dokumentów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
 3. Przy ustalaniu dochodu stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.).
 4. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 528 zł).
 5. Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 99,20 zł do 248,00 zł miesięcznie.
 6. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Termin składania wniosków:

 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego.
 2. W przypadku kolegiów pracowników służb społecznych wnioski należy składać w terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 3. W przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego wnioski należy składać do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 4. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie wskazanego wyżej terminu – w tych przypadkach należy szczegółowo uzasadnić przyczynę zwłoki w złożeniu wniosku.
 5. Stypendium przyznawane jest na rok szkolny, zatem wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 1. częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i artykułów szkolnych,|
 3. częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych i kolegiów służb społecznych (dojazdy, opłata za internat).

Wypłata stypendium szkolnego:

Wypłata stypendium następuje na podstawie decyzji administracyjnej i jest uzależniona od uprzedniego złożenia i zaakceptowania wydatków – na podstawie przedłożonych faktur i rachunków potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia - do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

Nienależnie pobrane stypendium szkolne:

 1. Rodzice dziecka, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły są obowiązani niezwłocznie powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, o ustaniu przyczyn, które były podstawą przyznania stypendium np. zmiana miejsca zamieszkania, zaprzestanie nauki przez ucznia, zmiana w dochodach rodziny.
 2. Stypendium wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Załącznik do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
Zaświadczenie o dochodach

ZASIŁEK SZKOLNY

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. poważnej choroby, nieszczęśliwego wypadku, śmierci w rodzinie.
 2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 3. Osoba występująca o zasiłek szkolny powinna przedstawić potwierdzenie zdarzenia losowego udokumentowanego przez instytucje do tego upoważnione, np. zaświadczenie lekarza, akt zgonu.
 4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620,00 zł.
 5. Wypłata zasiłku szkolnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
Załącznik do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego
Zaświadczenie o dochodach

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Chojnowskiej 112, w pokoju nr 304 (III piętro) w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 8.00 do 13.00, a we wtorki od godz. 8.00 do 15.00.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm.) - rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów,
 2. Uchwała Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r., poz. 15),
 3. Uchwała Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 75 z 2005 r., poz. 1619 z późn. zm.),
 4. Uchwała Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ternie miasta Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r., poz. 16).

Autor: Krzysztof Źródłowski