Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica
  tel.: 76 722 18 00

  skrzynka ePUAP
  /809x3perot/SkrytkaESP
  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej

Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej
59-220 Legnica ul. Okrzei 9

telefon: 76 721 53 44
telefon: 76 722 18 35
godziny pracy 7:30 – 15:30

Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, świadczy pomoc z zakresu pieczy zastępczej, w przypadkach niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców, tj.:
- współpracuje, wspiera, szkoli osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci umieszczone w pieczy zastępczej,
- dokonuje okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
- świadczy pomoc finansową rodzinom zastępczym sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
- gromadzi informacje o dzieciach, które mogą być przysposobione i zgłasza je do ośrodków adopcyjnych,
- pozyskuje, szkoli i kwalifikuje osoby zgłaszające gotowość do pełnienia funkcji zastępczego środowiska rodzinnego,
- współpracuje z rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, bądź w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- prowadzi postępowania w sprawie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (umorzenie w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalania opłaty),
- współpracuje z placówkami opiekuńczo- wychowawczymi i opiekuńczo-terapeutycznymi,
-poszukuje miejsc dla małoletnich w placówkach opiekuńczo wychowawczych i opiekuńczo - terapeutycznych, zgodnie z orzeczeniami sąd opiekuńczego,
- kieruje dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych i opiekuńczo-terapeutycznych,
- obsługuje merytorycznie i finansowo porozumienia zawierane z innymi powiatami w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i opiekuńczo - terapeutycznych.
Udzielanie wsparcia, poradnictwa i pomocy w procesie usamodzielnienia oraz udzielanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy rzeczowej na zagospodarowanie, zgodnie z założeniami indywidualnego programu usamodzielnienia: pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Udzielanie wsparcia, poradnictwa i pomocy w procesie usamodzielnienia, prowadzenie pracy socjalnej, oraz udzielanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy rzeczowej na zagospodarowanie, zgodnie z założeniami indywidualnego programu usamodzielnienia: osobom pełnoletnim opuszczającym dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

 

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM !
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka dla dzieci, które nie mogą być wychowywane we własnej rodzinie.

Rodzicem zastępczym może być każdy, kto ma szczerą motywację do pełnienia tej funkcji oraz spełnia określone ustawą, z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, warunki formalno-prawne.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona, ani zawieszona,
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  - zaświadczeniem  lekarskim o stanie zdrowia  wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  - oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa,
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 8. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo .

PODZIEL SIĘ SWOIM DOMEM
PODZIEL SIĘ SWOIM CZASEM
PODZIEL SIĘ SWOJĄ MIŁOŚCIĄ
PODZIEL SIĘ SOBĄ

DAJ DZIECKU SZCZĘŚCIE

Kandydatów, do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka zapraszamy:
- na spotkanie indywidualne wspierające w podjęciu decyzji,
- do udziału w szkoleniu dla opiekunów zastępczych PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza,
- na badania psychologiczne i pedagogiczne.

Przygotowujemy rodzinę do przyjęcia dziecka.
Udzielamy wsparcia przy pierwszym kontakcie z dzieckiem.
Funkcjonującym rodzinom zastępczym zapewniamy pomoc, opiekę i wsparcie.

Pliki do pobrania:

Wzory wniosków dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze:

1. Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie

2. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki

3. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie

4. Program usamodzielnienia wychowanka pieczy zastępczej

5. Karta informacyjna osoby usamodzielenianej - rodziny zastępcze

6. Modyfikacja programu usamodzielnienia

7. Oświadczenie o sytuacji dochodowej z pouczeniem

8. Wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia

9. Zmiana opiekuna usamodzielnienia

10. Oświadczenie o niekaralności

Wzory wniosków dla osób opuszczających MOW, MOS, ZP, SOSW ... i inne na podstawie ustawy o pomocy społecznej:

1. Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie ZP, MOW

2. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie ZP, MOW, ZP, SOSW

3. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki MOW, MOS ZP, SOSW

4. Program usamodzielnienia wychowanka ZP, MOW, MOS, SOSW

5. Karta informacyjna osoby usamodzielnianej - MOW, MOS, ZP

6. Modyfikacja programu usamodzielnienia wychowanka placówki - rodziny zastępczej

7. Wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia MOW, ZP, SOSW, MOS - druk

8. Oświadczenie o niekaralności

Pozostałe informacje:

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „W zdrowym ciele, zdrowy duch"

Autor: Marzena Mozyrko-Mokanek