Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica
  tel.: 76 722 18 00

  skrzynka ePUAP
  /809x3perot/SkrytkaESP
  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

Dział Świadczeń

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Legnicy

Dział Świadczeń
59-220 Legnica ul. Chojnowska 112 
winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

telefon: (76) 722 18 09
godziny pracy 730– 1530
pracownicy socjalni 730– 1100

 

Odbiór świadczeń pieniężnych w KASACH
w godzinach 1000do 1400

W Dziale Świadczeń przyznawana jest pomoc w formie finansowej (zasiłki stałe, okresowe i celowe oraz wynagrodzenie dla opiekunów prawnych), usługowej (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz w naturze (posiłki dla dzieci w placówkach oświatowych, bony obiadowe na posiłki spożywane w Schronisku dla Bezdomnych)  na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2268 ze zm.).

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zgodnie z art. 8 w/w ustawy przysługuje:

 •     osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 776 zł, 
 •     osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600, 
 •     rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ( np. dla 3 osobowej rodziny kryterium wynosi 3×600 = 1800 zł)

Pomoc społeczna przyznawana jest rodzinom (osobom), które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, m.in. z następujących powodów:

 •     ubóstwa; 
 •     sieroctwa; 
 •     bezdomności; 
 •     bezrobocia; 
 •     niepełnosprawności; 
 •     długotrwałej lub ciężkiej choroby; 
 •     przemocy w rodzinie; 
 •     bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych lub niepełnych; 
 •     alkoholizmu lub narkomanii; 
 •     trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego; 
 •     zdarzeń losowych. 

Aby móc skorzystać z wyżej wymienionych form pomocy wnioskodawca powinien złożyć podanie o udzielenie pomocy (u pracownika socjalnego lub w sekretariacie Ośrodka), następnie pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Pracownik socjalny przekazuje niezwłocznie wywiad do realizacji do Działu Świadczeń, w którym sporządzana jest decyzja administracyjna. Po zatwierdzeniu przez Dyrektora wnioskodawca odbiera decyzję i przyznaną pomoc. W przypadku kiedy wnioskodawca nie zgadza się z orzeczeniem zawartym w decyzji, służy mu prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Legnicy w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

     1. Zasiłki stałe – pokój 316

Zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (776 zł), a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (600 zł), a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

     2. Zasiłki okresowe – pokój 313

Zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 •    osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 
 •    rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

Zasiłek okresowy ustala się:

 •    w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 •    w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:

 •     kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; 
 •     kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. 

Ta zasada to gwarancja wypłacenia 50% zasiłku okresowego. W MOPS w Legnicy zasiłek okresowy wypłacany jest w minimalnej gwarantowanej wysokości. Minimalna kwota zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 388,00 zł. Ponadto kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

     3. Zasiłki celowe – pokój 313

Zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Ta forma pomocy może być przyznana w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Pogarszanie się sytuacji życiowej rodzin dotkniętych głównie problemem bezrobocia, przy ograniczonych środkach na wypłatę zasiłków okresowych, powoduje konieczność udzielenia wsparcia w formie zasiłków celowych.  Dla wielu rodzin o niskich dochodach, ludzi starszych oraz samotnych problemem jest zapewnienie opału w sezonie zimowym. Wypłata zasiłków celowych na dofinansowanie do zakupu opału dla osób i rodzin nie posiadających dostatecznych środków finansowych jest jedną z najważniejszych form pomocy środowiskowej.
Ustawodawca w art. 41 ustawy o pomocy społecznej przewidział możliwość przyznania pomocy w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe – zasiłek celowy specjalny w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

     4. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – pokój 314

W oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania należy do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez gminy. Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze przyznawane są również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić np. ze względu na oddzielne zamieszkiwanie (często w innych miastach, a nawet poza granicami kraju), chorobę, pracę zawodową. Osobom potrzebującym usług opiekuńczych nie można zatem odmówić przyznania pomocy w tej formie. Zgodnie z art. 50 ust. 4 specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących usługi oraz warunki i tryb ustalania oraz pobieranie opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Druki do pobrania (opinia i zaświadczenie lekarskie oraz zaświadczenie o zarobkach) są dostępne na końcu strony. 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy w związku  z pozyskaniem środków na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, który jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy o SFWON. 

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie
im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie. 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy w związku  z pozyskaniem środków na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy o SFWON. 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, w stopniu umiarkowanym lub posiadających orzeczenia traktowane na równi do wymienionych jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

     5. Program „Posiłek w szkole i w domu”– pokój nr 313

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. Wymienione świadczenia przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej i po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego sytuację wnioskodawcy. Zakres przyznanych usług oraz posiłków i okres trwania ustala się uwzględniając zgłoszone potrzeby wnioskodawcy i możliwości ośrodka. Wymienione formy pomocy udzielane są  w szczególności z powodu bezdomności, ubóstwa, bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, niepełnosprawności, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.
Stosownie do art. 48b ust. 2, ust. 3, ust, 4, ust. 5 ustawy o pomocy społecznej osobie lub rodzinie przysługuje prawo m.in. do posiłku, jeśli jest tego pozbawiona. Wymieniona pomoc jest świadczeniem z ustawy o pomocy społecznej, a to oznacza, że musi występować co najmniej jedna z dysfunkcji określonych w artykule 7 powołanej ustawy.
Ponadto zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2023r. osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, obowiązującego w pomocy społecznej (t.j. odpowiednio 1552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1200 zł na osobę w rodzinie) mają prawo do pomocy w formie posiłku, bądź zasiłku celowego na zakup posiłku bez obciążenia zwrotem poniesionych na tę formę wydatków.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy przyznaje świadczenia dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach jak i dla osób dorosłych w formie nieodpłatnych posiłków realizowanych w Domu Samotnej Matki z Dzieckiem pomoc w formie posiłku lub zasiłku celowego na zakup posiłku przyznawana jest wyłącznie na podstawie ww przepisów ustawy o pomocy społecznej, a program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 reguluje jedynie kwestie rozliczania dotacji.                                         

     6. Formalności związane ze sprawieniem pogrzebu– pokój 316

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Zgodnie z art. 44 wyżej wymienionej ustawy sprawianie pogrzebu odbywa się  w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy sprawianie pogrzebu odbywa się na podstawie umowy zawartej z firmą, która zostanie wyłoniona w procedurze przetargowej.

     7. Świadczenia zdrowotne – pokój 316

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyznawane jest na okres 90 dni prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Do korzystania z w/w świadczeń na zasadach określonych w ustawie mają osoby inne niż ubezpieczeni, posiadające polskie obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także spełniają kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Najczęściej są to osoby, które z uwagi na zły stan zdrowia nie mogą zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Prawo do ww. świadczeń przysługuje od dnia złożenia wniosku lub w przypadku udzielenia świadczenia w stanie nagłym - dnia udzielenia świadczenia.

     8. Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych – pokój 313

Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd, wypłacane jest zgodnie z art. 36 pkt 1 lit. h ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.  Zgodnie z art. 53a powołanej ustawy wynagrodzenie przyznaje się i wypłaca zgodnie z postanowieniem sądu. W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie to przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem – art. 106 ust. 3. Udzielenie świadczeń w formie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

 

Autor: Agnieszka Hajnowska