Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Żłobki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Legnicy

Żłobek Nr 1, ul. Biegunowa 25, tel. 76 722 18 14

Żłobek Nr 2, ul. Łukasińskiego 5, tel. 76 722 18 13

Żłobek Nr 3, ul. Anielewicza 10, tel. 76 722 18 15

Filia Żłobka nr 3, ul. Krzemieniecka 1, tel. 76 722 18 80

Żłobek Nr 4, ul. Księżycowa 14.  tel. 76 722 18 16

Ogłoszenie o wyniku naboru do legnickich żłobków na rok 2024/2025

Procedura przyjmowania dzieci do żłobków jest prowadzona od 1 do 30 kwietnia danego roku.
Warunki przyjęcia dziecka do żłobka:

  • złożenie w żłobku, do którego dziecko będzie uczęszczać  karty zgłoszenia we wskazanym powyżej terminie,
  • zamieszkiwanie rodziców (opiekunów) na terenie miasta Legnicy,
  • zatrudnienie, prowadzenie działalności gospodarczej rodziców (opiekunów), pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej w trybie dziennym, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, potwierdzone stosownym zaświadczeniem.
Z preferencyjnego przyjmowania dzieci do żłobka korzystają:
  • rodzice (opiekunowie) posiadający Kartę Dużej Rodziny,
  • rodzice (opiekunowie) rodzeństwa dziecka już uczęszczającego do żłobka,
  • rodzice dzieci niepełnosprawnych.

W tym celu do karty zgłoszenia należy załączyć stosowne oświadczenie w ww. sprawie.

W przypadku większej liczby dzieci rekrutujących do żłobków, niż liczba miejsc, dzieci nieprzyjęte do żłobków zostaną wpisane na listę rezerwową.

UWAGA !
Podanie fałszywych bądź nieprawdziwych danych w karcie zgłoszenia, albo złożenie kolejnej karty zgłoszenia w innym żłobku prowadzonym przez gminę Legnica, skutkować będzie jej odrzuceniem.

Dodatkowe przyjęcia dzieci do żłobków w ciągu roku prowadzone są w miarę wolnych miejsc w żłobkach.

Dzieci uczęszczające do żłobków nie biorą udziału w procedurze przyjmowania, jednak rodzice zobowiązani są do uaktualnienia kart zgłoszenia.

Żłobki Nr 1,3,4 czynne są przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 6:00 do 16:30. W systemie dwuzmianowym pracuje Żłobek Nr 2 przy ul. Łukasińskiego, który  zapewnia dzieciom opiekę w godzinach od 6:00 do 20:30. Żłobki funkcjonują przez 12 miesięcy w roku  z wyłączeniem miesięcznej przerwy wakacyjnej.

Opieka w żłobkach jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. Podstawowym zadaniem żłobków jest udzielanie świadczeń opiekuńczych  poprzez: sprawowanie opieki nad dziećmi, zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju, odpowiedniego do ich wieku i potrzeb, zapewnienie wyżywienia zgodnie z obowiązującymi normami, zapewnienie właściwej opieki nad dziećmi zakwalifikowanymi do grup dyspanseryjnych, czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci wszechstronne rozwijanie indywidualnych zdolności ruchowych i manualnych dzieci odpowiednio do ich wieku i zapewnienie warunków bytowych zbliżonych jak najbardziej do warunków domowych.

Wszyscy rodzice dzieci uczęszczających do żłobków zobowiązani są do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w żłobku. Powyższą kwestię szczegółowo regulują  przepisy uchwał Rady Miejskiej Legnicy w sprawie ustalenia statutu żłobków oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Od 1 kwietnia 2023 r. miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku miejskim wynosi 11% minimalnego wynagrodzenia za pracę, opłatę zaokrągla się do pełnych złotych i wynosi ona 384 zł. Opłata, o której mowa ulega obniżeniu o 70% za każde dziecko, w przypadku uczęszczania do żłobka więcej niż jednego dziecka opiekuna prawnego lub członka rodziny wielodzietnej posiadającej Kartę Dużej Rodziny (Uchwała nr LIII/601/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r, zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenie wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie). Natomiast opłata za wyżywienie dziecka wynosi 7,00 zł za każdy dzień pobytu dziecka a placówce.

W przypadku nieobecności dziecka w żłobku przez co najmniej kolejne 3 dni nie pobiera się opłaty za pobyt i wyżywienie.

 

Autor: Zyta Lorenc