Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy

Legnicki Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z siedzibą przy  ul. Okrzei 9,  na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. ( DZ.U.z 2011r. nr 149, poz. 887 z póź. zm.), został zlikwidowany,  z dniem  31 grudnia 2011r.

Prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka stanowi wyłączną kompetencję ośrodka adopcyjnego.

Najbliżej Legnicy,  publiczny ośrodek adopcyjny  funkcjonuje  we Wrocławiu.

Kontakt:    
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Ośrodek Adopcyjny
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław

tel. 71/ 782 38 80
      71/ 782 38 81