Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica
  tel.: 76 722 18 00

  skrzynka ePUAP
  /809x3perot/SkrytkaESP
  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

Dział Pracy Socjalnej

Dział Pracy Socjalnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Dział Pracy Socjalnej
59-220 Legnica ul. Chojnowska 112
winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

telefon: 76 722 18 11
telefon: 76 722 18 27
telefon: 76 722 18 32

Mieszkańcy Legnicy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie samodzielnie rozwiązać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, mogą zgłaszać się po pomoc do pracowników socjalnych do Działu Pracy Socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Chojnowskiej 112.

Pracownicy socjalni przyjmują klientów
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1100

 

Podstawą do przyznania lub odmowy świadczeń pomocy społecznej jest rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, w celu ustalenia jej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Wszystkie informacje uzyskane podczas wywiadu stanowią tajemnicę służbową i mogą być wykorzystane jedynie dla dobra klienta.

Do zakresu działania pracowników socjalnych należy:
- rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
- zaspokajanie potrzeb wynikających z diagnozy socjalnej,
- prowadzenie pracy socjalnej,
- współdziałanie z innymi podmiotami polityki społecznej w celu realizacji zadań pomocy społecznej,
- zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, uczestnictwo w posiedzeniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie,
- wnioskowanie o przydział asystenta rodziny w środowiskach z dziećmi, gdzie występują problemy opiekuńczo-wychowawcze,
- rozeznanie sytuacji dotyczącej pomocy państwa w wychowywaniu dzieci u osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze lub osób pobierających to świadczenie w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego.

Jak działa pracownik socjalny?
Pracownik socjalny po otrzymaniu informacji o potrzebie udzielenia wsparcia rodzinie, przeprowadza szczegółowe rozpoznanie sytuacji. Skupia się nie tylko na wskazanym problemie, ale stara się przeprowadzić optymalną analizę funkcjonowania rodziny. Obserwuje interakcje, zbiera informacje o stanie zdrowia członków rodziny, o sytuacji zawodowej, posiadanych umiejętnościach i kwalifikacjach, wykształceniu, sytuacji szkolnej dzieci, sytuacji materialnej, a także analizuje wzajemne relacje. Następnie podobną analizę przeprowadza w otoczeniu - pośród najbliższej rodziny, w szkole u pedagoga, w instytucjach i organizacjach, które dotychczas w określony sposób rodzinę wspierały.

Praca socjalna składa się zawsze z określonych etapów. Są to najczęściej:
- powzięcie informacji o problemie/zdarzeniu;
- rozpoznanie sytuacji i przygotowanie diagnozy;
- uruchomienie zasobów zewnętrznych, które mogą pomóc problem rozwiązać;
- zmotywowanie do zmian osoby; rodziny; grupy lub środowiska dotkniętego problemem;
- przeprowadzenie zmian:
- monitorowanie efektywności prowadzonych działań;
- ocena, wspólnie z beneficjentami przeprowadzonego procesu, i przygotowanie - jeśli jest taka konieczność - kolejnego planu działań/kontynuacji procesu.

Według definicji zawartej w ustawie o pomocy społecznej „praca socjalna jest to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi”.
 

Świadczenie pracy socjalnej jest niezależne od sytuacji dochodowej osoby/ rodziny wymagającej wsparcia. Natomiast do celów przyznania pomocy pieniężnej, rzeczowej czy usługowej pracownik socjalny rozeznaje sytuację biorąc pod uwagę kryteria dochodowe obowiązujące w ustawie o pomocy społecznej i wymaganą dokumentację. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł, dla rodziny 600 zł.

Wymagane dokumenty:
Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka;

3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;

6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

7) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

8) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

9) zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;

10) dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

11) zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

12) zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

13) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;

14) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;

15) zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

15a) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

15b) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;

16) zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

17) Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

1) przychodu;

2) kosztów uzyskania przychodu;

3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;

5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

6) należnego podatku;

7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

18) zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

- kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie

19) decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;

20) oświadczenia o stanie majątkowym.

Ponadto w przypadku, gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń, wymagają potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż wymieniony, pracownik socjalny może się domagać takiego oświadczenia lub dokumentu.

Obowiązki osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej
Osoby i rodziny, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.
Nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną, a także marnotrawienie przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie, bądź marnotrawienie własnych zasobów finansowych oraz ich nieracjonalne wykorzystywanie może stanowić podstawę do ograniczenia lub odmowy przyznania świadczeń albo przyznanie pomocy w formie niepieniężnej. Również odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub nie wywiązywanie się z uzgodnień zawartych w kontrakcie może spowodować ograniczenie, odmowę przyznania świadczeń pieniężnych lub wstrzymanie wypłaty.

Kontrakt socjalny
W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej może zawrzeć kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną, w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy (osoby/pełnoletnich członków rodziny zwracających się o pomoc i pracownika socjalnego). Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów środowiska lokalnego. Kontrakt zawiera opis sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz opis działań koniecznych do podjęcia, a także formę, zakres i czas udzielanej przez Ośrodek pomocy. Każda ze stron otrzymuje jeden egzemplarz kontraktu.

Poza obowiązkiem współdziałania z pracownikiem socjalnym osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować o każdej zmianie swojej sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.

Dochód:
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego zgodnie ustawą o pomocy społecznej nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2) zasiłku celowego;

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4) wartości świadczenia w naturze;

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

5a) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220);

6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575);

8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753).

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ). Program będzie realizowany do końca 2029 r.

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ – opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej?

Osoby i rodziny, znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej. Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (kwoty: 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.  Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

Jak otrzymać pomoc żywnościową?

Warunkiem skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, które wydawane jest na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawane są przez pracowników socjalnych Działu Pracy Socjalnej w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 112, II piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 11:00, od godziny 11:00 do 15:00 pracownik socjalny pełniący dyżur.

Realizacja pierwszej edycji Programu FEPŻ – Podprogram 2023 planowana jest w okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r. 

Dystrybucją żywności i realizacją działań towarzyszących w ramach Podprogramu 2023 na terenie Legnicy zajmuje się Caritas Diecezji Legnickiej. Żywność przekazywana jest za pośrednictwem wybranych parafii: 

 1. Św. Jadwigi, ul. Grabskiego 15, 59-220 Legnica
 2. Św. Jana Chrzciciela, ul. o. Zbigniewa i Michała 1, 59-220 Legnica
 3. Św. Piotra i Pawła, ul. św. Piotra 2a, 59-220 Legnica
 4. Trójcy Św., ul. II Armii Wojska Polskiego, 59-220 Legnica

Link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu FEPŻ:https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027, gdzie zainteresowane osoby mogą zapoznać się ze szczegółowymi informacjami.

SKLEP SOCJALNY

W Legnicy, przy ul. Daszyńskiego 24 (róg z ulicą Czarnieckiego), działa Sklep Socjalny, prowadzony przez Fundację ESPA.
Aby skorzystać z oferty Sklepu Socjalnego, należy pobrać z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy specjalne skierowanie.
Skierowania wydawane są przez pracowników socjalnych, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, przy ul. Chojnowskiej 112, II piętro, w godzinach od 8:00 do 11:00 lub u pracownika dyżurnego do godziny 15:30.

Kryteria korzystania :
O skierowanie ubiegać się mogą osoby, których dochód nie przekracza 250% kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (kryterium dochodowe dla jednej osoby 776 zł, na osobę w rodzinie 600 zł), lub rodziny zastępcze lub gdy występują inne uzasadnione przyczyny (np. główne źródło utrzymania to emerytura, renta, inne niskie świadczenie z ZUS/KRUS, znaczne wydatki na leki).


Asystenci rodziny
Dział Pracy Socjalnej MOPS
ul. Chojnowska 112,
pokój 302 a, kontakt wyłącznie po wcześniejszym umówieniu
Asystent rodziny:

Asysta rodzinna jest bezpłatną i dobrowolną formą wsparcia rodzin z dziećmi, do której kieruje pracownik socjalny po rozpoznaniu sytuacji rodziny. Przepisy dotyczące tej formy pomocy reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.
Asystent rodziny pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub miejscu przez nią wskazanym, w ustalonym okresie lub do czasu osiągnięcia celów.
Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych.
Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci.
Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, nabycie umiejętności by tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową.
Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Rolą asystenta rodziny jest poradnictwo rodzinne oraz wsparcie rodziny w:
- rozwiązaniu sytuacji kryzysowej i ogólnej poprawie sytuacji życiowej,
- określeniu celów osiągalnych przez rodzinę,
- zdefiniowaniu zasobów i możliwości członków rodziny w zakresie realizacji tych celów,
- poprawie sytuacji socjalnej,
- poprawie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych i społecznych.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Autor: Anna Komorowska - Gierak