Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Informacja o zakończeniu naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Logo: MRPiPS, miasta Legnica oraz MOPS Legnica

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy informuję, że zakończono nabór wniosków do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 r, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W związku z powyższym kolejne złożone wnioski mogą być rozpatrzone pozytywnie jedynie w przypadku posiadania środków finansowych na opłacenie godzin asystentury (powstałych w związku z rezygnacją beneficjenta z uczestnictwa w Programie) oraz wyrażenia zgody na zwiększenie liczby uczestników Programu przez Wojewodę Dolnośląskiego.