Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Nabór na stanowisko wychowawcy w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej Dla Dzieci i Młodzieży

Dyrektor Miejskiego  Ośrodka  Pomocy Społecznej  w Legnicy ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej Dla Dzieci i Młodzieży.

 1. Nazwa i adres organizatora naboru:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, 59 - 220 Legnica, ul. Poselska 13
 2. Określenie stanowiska, rodzaju i czasu zatrudnienia:
  wychowawca – umowa o pracę, wymiar czasu pracy do ustalenia.
 3. Miejsce wykonywania pracy:
  Ośrodek Pomocy Terapeutycznej Dla  Dzieci i Młodzieży, Legnica, ul. Okrzei 9
 4. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą,  lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,
  • osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej  ograniczona ani zawieszona,
  • osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Wymagania dodatkowe:
  • umiejętność dobrej organizacji pracy,
  • komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów, empatia,
  • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
  • kultura osobista,
  • umiejętność  zachowania bezstronności w kontaktach z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pracy w zespole.
 6. Zakres zadań na stanowisku wychowawcy:
  • organizacja i prowadzenie zajęć w  grupie  wychowawczej oraz indywidualnej pracy z dzieckiem,
  • opracowanie wspólnie z pozostałymi pracownikami ośrodka indywidualnych   planów  pomocy dla dzieci,
  • uczestnictwo w posiedzeniach zespołu d/s. okresowej sytuacji dziecka,
  • współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia,  prowadzenie poradnictwa i konsultacji,
  • realizacja zadań zgodnie z planem pracy placówki,
  • współpraca w zakresie wykonywanych zadań  z pozostałymi pracownikami ośrodka,
  • współpraca w zakresie wykonywanych zadań ze szkołami, poradniami i innymi placówkami pomocowymi,
  • prowadzenie dokumentacji obowiązującej w ośrodku,
  • realizacja innych zadań zleconych przez przełożonego wchodzących w zakres pracy ośrodka.

Ofertę zawierającą CV, list motywacyjny, dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane doświadczenie zawodowe należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 lub w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej Dla Dzieci i Młodzieży,  Legnica, ul Okrzei 9, tel. 76 722 18 36. Kontakt mailowy w sprawie oferty pracy e.lukaszow@mopslegnica.pl