Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica

  tel.: 76 722 18 00
  fax: 76 722 18 31
  skrzynka ePUAP/809x3perot/SkrytkaESP

  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW

Zgodnie z ustawą z dnia 19 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz.1967) dodatek dla gospodarstw domowych  przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  Należy także podkreślić, że możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową ( tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.
 3. kocioł olejowy

Warunkiem uzyskania dodatku jest posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych NIE PRZYSŁUGUJE gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

 1. 3 000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 2. 1 000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 3. 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 4. 2 000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek należy składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku na podany we wniosku rachunek bankowy.

Ustawa  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Jeśli wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.


Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji.

Wnioskodawca otrzyma informację o jego przyznaniu drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej bądź odbierze tą informację bezpośrednio w MOPS.

Wniosek o wypłatę dodatku  należy złożyć w terminie do 30 listopada 2022r.
Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Ważne:
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W Legnicy realizacją ustawy o dodatku zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy.

Wnioski można składać:

 • osobiście – wnioski przyjmowane są przez pracowników Działu Pracy Socjalnej i Działu Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 112 (II piętro oraz III piętro pokoje 310, 312, 318 i 319) w godzinach od 8 do 15, nr tel.:
  76 722 18 11
  76 722 18 27
  76 722 18 28
  76 722 18 32
 • za pośrednictwem poczty,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP lub GOV. Wniosek przed załączeniem do wiadomości musi zostać podpisany profilem zaufanym (instrukcja) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo elektronicznym podpisem osobistym.

Do pobrania:
wniosek o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych

Druki wniosków można pobrać osobiście (MOPS w Legnicy ul. Chojnowska 112 II i III piętro oraz w Urzędzie Miasta, Plac Słowiański 8 – w Biurze Obsługi Klienta).