Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica

  tel.: 76 722 18 00
  fax: 76 722 18 31
  skrzynka ePUAP/809x3perot/SkrytkaESP

  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

DODATEK WĘGLOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm) dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem uzyskania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę (tj. na podstawie ustawy z dnia 23 czerwca 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw ( Dz.U. poz. 1477).

Dodatek węglowy będzie wynosił 3000 złotych i będzie przyznawany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku będą mogły być składane na piśmie lub drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Wniosek należy składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Dodatek będzie wypłacany w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r. na podany we wniosku rachunek bankowy.

Ustawa o dodatku węglowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji.
Wnioskodawca otrzyma informację o jego przyznaniu z adresu e-mail: dw@mopslegnica.pl na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej bądź odbierze tą informację bezpośrednio w MOPS.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w terminie do 30 listopada 2022r.
Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.


Ważne:
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dodatek węglowy jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych i nie podlega egzekucji administracyjnej i cywilnej.

W Legnicy realizacją ustawy o dodatku węglowym zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy.

Wnioski można składać:

 • osobiście – wnioski przyjmowane są przez pracowników Działu Pracy Socjalnej i Działu Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 112 (II piętro oraz III piętro pokoje 310, 312, 318 i 319) w godzinach od 8 do 15, nr tel.:
  76 722 18 11
  76 722 18 27
  76 722 18 28
  76 722 18 32
 • za pośrednictwem poczty,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP lub GOV. Wniosek przed załączeniem do wiadomości musi zostać podpisany profilem zaufanym (instrukcja) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo elektronicznym podpisem osobistym.

Do pobrania:
wniosek o przyznanie dodatku węglowego

Druki wniosków można pobrać osobiście (MOPS w Legnicy ul. Chojnowska 112 II i III piętro,  oraz w Urzędzie - Miasta Plac Słowiański 8 – w Biurze Obsługi Klienta)

Więcej informacji:
Dodatek węglowy - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
Ustawa o dodatku węglowym: akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)