Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica

  tel.: 76 722 18 00
  fax: 76 722 18 31
  skrzynka ePUAP/809x3perot/SkrytkaESP

  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy informuje, że od dnia 23 maja 2022 r. wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy (dotychczas wnioski przyjmowane były w Urzędzie Miasta Legnicy).

Ośrodek będzie realizował całość zadania tj. przyjmowane będą wnioski, dokonywana będzie ich weryfikacja oraz wypłata świadczeń.

Sprawy o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy będą załatwiane w MOPS w Legnicy ul. Rynek 3 tel. 76 746 10 31, 76 746 10 32
Wnioski można składać w ww. lokalizacji, przesłać pocztą na adres Ośrodka (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, ul. Poselska 13, 59-220 Legnica) lub złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP podpisane podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do wniosku należy załączyć KARTĘ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA (należy obowiązkowo wpisać numer PESEL osoby przyjętej do zakwaterowania) wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przyjętych do zakwaterowania oraz załączyć i wypełnić INFORMACJĘ DO WERYFIKACJI WNIOSKU (wzory do pobrania poniżej).

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia na własny koszt zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej i jest wypłacane z dołu (tj. za okres udzielenia pomocy).
Świadczenia nie otrzyma osoba, która już otrzymała z tego tytułu osobne wynagrodzenie (np. zapłata przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz; dotyczy to również opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu).
Składając wniosek o rekompensatę 40 zł należy złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Ważne!
Przyznanie świadczenia lub jego wypłata może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy.
Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

W sprawach świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia nie wydaje się decyzji administracyjnych oraz nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Z adresu e-mail: pup@mopslegnica.pl zostanie wysłana na adres e-mail podany we wniosku informacja w sprawie przyznania lub odmowy przyznania ww. świadczenia.

W razie sporu dotyczącego świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, podmiot, który złożył wniosek o jego przyznanie, może wystąpić z powództwem o świadczenie przeciwko gminie właściwej do rozpoznania wniosku. W sprawie o świadczenie nie można dochodzić innych roszczeń.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia nie podlega egzekucji na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego oraz przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Od 30 kwietnia 2022 obowiązują nowe formularze wniosków
Do pobrania:
- druk wniosku i załącznik do wniosku (karta osoby przyjętej do zakwaterowania),
- informacja do weryfikacji wniosków.
Druki wniosków dostępne w punkcie przy ul. Rynek 3